Skip to content
CachyOS

Screenshots

CachyOS DE’s Screenshots

KDE

Emerald Theme


/_astro/emerald1920x180guest1.397ffcbc.png/_astro/emerald1920x180guest3.4b9bb204.png/_astro/emerald1920x180guest4.14a105fe.png

CachyOS Nord Theme


/_astro/nord1920x180guest1.b0252880.png/_astro/nord1920x180guest.9c0404b9.png/_astro/nord1920x180guest2.1277c00d.png/_astro/nord1920x180guest3.832f0b9e.png/_astro/nord1920x180guest4.de52868e.png

Gnome


/_astro/gnome.6b41d03a.png/_astro/gnome1.6dee1188.png

i3


shit

XFCE


shit

CuteFish


shit

OpenBox


shit

LXQT


shit

Hyprland


shit

UKUI


shit

Cinnamon


shit

Budgie


shit

Mate


shit

LXDE


shit